توجه : در ایام جشنواره فروش اقساطی فعال نمیباشد
جشنواره تابستانه 21 درصد