دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

ضوابط و شرایط استفاده از فروشگاه

ضوابط و شرایط استفاده از فروشگاه صنایع چوبی آپادانا

 

استفاده و بازدید شما از این وب سایت به معنای مطالعه و قبول مطالب ذیل می باشد

 به شما اجازه داده مى شود که مطالب مندرج در این سایت را براى استفاده شخصى و غیر تجارى بارگیری دانلود کنید مشروط بر اینکه کلیه تذکرات مربوط به حقوق مولفین (قانون کپى رایت)و سایر موارد حقوق مالکیت مندرج در مطالب را رعایت نمایید. با این حال شما مجاز نیستید که بدون اجازه کتبى پدیدآورنده اقدام به توزیع، تغییر، مخابره، استفاده مجدد، درج مجدد و یا استفاده از محتویات سایت، اعم از متن، عکس، صوت و تصویر، بصورت عمومى و یا با اهداف تجارى نمایید.
دسترسى و استفاده شما از سایت همچنین مشروط به شرایط و الزامات ذیل و قوانین مربوطه مى باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى "شرایط و الزامات" را پذیرفته و اقرار مى نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و این فروشگاه در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با "شرایط والزامات" لازم است بلا فاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.

 

شرایط و الزامات

باید فرض کنید که هرچه در این سایت مى بینید یا مى خوانید طبق قوانین حقوق مولفین (قانون کپى رایت) محفوظ بوده مگر آنکه به وضوح بیان شده باشد. نمى توان این مندرجات را بدون اجازه کتبى پدیدآورنده بکاربرد جز آنکه در این "شرایط و الزامات" و یا متن مجاز دانسته شده باشد. همچنین پدیدآورنده  نیز تضمین یا بیان نمى کند که استفاده مطالب نمایش داده شده در این سایت موجب تضییع حقوق شخص (اشخاص) ثالثى که وابسته به این فروشگاه نیستند، نخواهد گردید.

علیرغم اینکه پدیدآورنده تلاش معقول خود را جهت دقت و به روز بودن اطلاعات سایت بکار مى بندد به هیچ وجه دقت وصحت آنها را در تمام اوقات تضمین یـا ادعا نمى نمایدپدیدآورنده هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال خطا و از قلم افتادگى محتواى سایت بعهده نمى گیرد.

 ‎استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى گیرد. نه پدیدآورنده و نه اشخاص حقیقى، یا حقوقى دیگرى که دست اندر کار ایجاد، تولید و ارائه سایت هستند تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سایت ندارند. بدون محدود کردن پیش گفته ها، هر چیزی که در سایت به شما ارائه مى شود تنها بصورتى که هست بدون هیچگونه تضمین صریح یا تلویحى، شامل ولى نه محدود به، ضمانت هاى تلویحى قابلیت فروش، مناسب بودن براى هدفى ویژه و یا استفاده اشخاص ارائه مى گردد. همچنین پدیدآورنده سایت در قبال هرگونه خسارت وارده و یا ویروسى که ممکن است بر لوازم کامپیوترى شما و سایر اموال بخاطر ورود، استفاده، و یا مرور سایت و نیز بارگیری (دانلود) هرگونه مطلب، دیتا، متن، عکس، تصویر و یا صوت از سایت اثر بگذارد مسئولیتى بعهده نمى گیرد.

 ‎هرگونه پیام یا مطلبى از جمله "دیتا"، اظهار نظر، پیشنهاد و امثال آن، که توسط نامه الکترونیکی و غیر آن به سایت مخابره مى کنید غیر محرمانه و قابل تملک و استفاده تلقى خواهد شدو هیچ ادعایی در این زمینه مسموع نخواهد بود و هر چیزى را که مخابره و یا الصاق و ارسال نمایید مى تواند توسط این فروشگاه و فروشگاه های وابسته به آن به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.(این فرشگاه بنا به تشخیص خود از افشای اطلاعات و مشخصات شخصی افراد حقیقی و حقوقی که با این سایت در ارتباط خواهند بود امتناع خواهد نمود). همچنین پدیدآورنده آزاد است که بدون هیچگونه تعهد به شما از هرگونه ایده، نظر، آگاهى و یا فن آورى مندرج در هرکدام از پیامهاى ارسالى شما براى هر منظورى اعم از تولید، عرضه و بازاریابى محصولات استفاده کند.

تصاویر اماکن و يا كالا هايي که در سایت به نمایش گذاشته مى شوند در مالکیت فروشگاه آپادانا بوده. استفاده از این تصاویر توسط شما و یا هرکس دیگر با اجازه شما ممنوع است مگر آنکه بطور مشخص در این "شرایط و الزامات" مجاز شمرده شده و یا اجازه مشخص از مالک تصاویر یا اشخاص داشته باشید. هرگونه استفاده غیر مجاز از این تصاویر مى تواند تخطى از قوانین کپى رایت، مقررات مربوط به حقوق مارک هاى تجارى و یا قوانین و مقررات امور شخصی و تبلیغات محسوب شود.

علائم تجارى، آرم ها و مارک هاى تجارى و خدماتى (که جمعاً، "علائم تجارى" خوانده مى شوند) و در سایت به نمایش در مى آیند، آرم ها و مارک هاى تجارتى ثبت شده و ثبت نشده آپادانا دیگران مى باشند. هیچ جزئى از محتواى سایت را نمى توان تحت عناوین صدور اجازه یا حق ضمنى و تلویحى، یا "عدم امکان انکار پس از قبول و غیره جهت استفاده از علائم تجارى نمایش داده شده در سایت، بدون اجازه کتبى صاحبان علائم، تعبیر یا تفسیر کرد. استفاده شما از علائم تجارىِ نمایش داده شده در سایت و یا هرگونه محتواى دیگر سایت اکیداً ممنوع است مگر آنچه در این "شرایط و الزامات" مقرر و یا تصریح شده باشد.

این فروشگاه در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این سایت مرتبط باشد مسئول نیست. این سایت ها توسط اشخاص دیگرى غیر از این فروشگاه ایجاد شده اند.پدیدآورنده بعنوان نـاشر یـا مروج مطالب مندرج در این سایت ها عمل نمى کند. هرگونه برقرارى ارتباط یا نشان کردن صفحات خارج از سایت یا سایت هاى دیگر در افزودن به علاقهمندی ها مرورگر خود را تنها و تنها با مسئولیت شخصى خویش انجام مى دهید.

برخى از فایل هاى نرم افزارى قابل بارگیری (دانلود) از این سایت ممکن است متعلق به سایرین باشد و در این صورت فایل هاى مزبور شناسانده خواهند شدپدیدآورنده  این فایل ها را بعنوان خدمتى به مشتریان کاربر نهایى خود عرضه مى نمایدپدیدآورنده رأساً هیچگونه حق مالکیت و یا مجوز استفاده از این فایل ها را صادر نمى نماید. این اجازه یا مجوز استفاده تنها توسط مالک (مالکین) و یا فروشنده (فروشندگان) این فایـل ها صادر مى گردد. اشخاصى که این فایل ها را کپى کرده و یا مورد استفاده قرار مى دهند شخصا مسئول رعایت شرایط و الزاماتى که ممکن است توسط مالک (مالکین) یا فروشنده (فروشندگان) این فایل، جهت استفاده از آنها وضع شده باشد، خواهند بود.

 

قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق نامه حاکم خواهد بود